Nieuws & inzichten

Ik wil niet dat mijn ex-partner iets met mijn kind te maken heeft. Kan dat zomaar?

U blijkt zwanger te zijn van uw ex-partner en die ex-partner wenst zijn juridische afstammingsband ten aanzien van het (ongeboren) kind te laten vaststellen. Hij wenst daarom over te gaan tot erkenning van het kind. U wenst echter geen contact meer met uw ex-partner en al zeker niet dat hij iets met het kind te maken zal hebben. Wat zijn uw mogelijkheden en welke kans op slagen hebben zij?

De prenatale erkenning – ja, maar…

Een prenatale erkenning – een erkenning voordat het kind geboren wordt – is mogelijk.

De wet stelt echter dat de erkenning door uw ex-partner van het (ongeboren) kind, enkel mogelijk is indien de moeder vooraf daarin toestemt. De vrouw die het kind draagt dient dus toe te stemmen tot de (prenatale) vaderlijke erkenning.

U kan dus autonoom beslissen om uw toestemming al dan niet te geven. U dient voor een eventuele weigering tot toestemming ook geen verantwoording af te leggen ten aanzien van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Kan hiermee het verhaal afgesloten worden? Neen.

Procedure voor de familierechtbank

De man die het kind wil erkennen, d.i. uw ex-partner, heeft ook de mogelijkheid om u te dagvaarden voor de Familierechtbank, waarna een procedure voor de Familierechtbank volgt waarin uw ex-partner aan de Familierechtbank kan vragen om hem in een vonnis te machtigen om tot erkenning over te gaan.

Zowel u als uw ex-partner zullen in raadkamer – d.w.z. in een kamer die niet voor het publiek toegankelijk is – door de rechter gehoord worden. De rechter zal in eerste instantie pogen om u te verzoenen, teneinde uw toestemming te bekomen om uw ex-partner toe te laten tot erkenning over te gaan. Mislukt deze verzoening, dan zal de rechter een oordeel vormen in een vonnis.

De rechter zal het verzoek om machtiging te bekomen om tot erkenning over te gaan hoe dan ook verwerpen indien door u zou worden bewezen dat uw ex-partner niet de biologische vader is. Indien uw ex-partner niet de biologische vader is van het kind gaat de erkenning niet door. De biologische realiteit primeert immers volgens de rechtspraak.

Indien echter elk bewijs ontbreekt dat uw ex-partner niet de biologische vader zou zijn, zal de rechter een zogenaamd opportuniteitsoordeel vellen over de machtiging om tot erkenning over te gaan, waarbij de rechter rekening zal houden met de belangen van het (ongeboren) kind.

De rechter zal dan nagaan of de belangen van het kind worden geschaad als zijn of haar vaderlijke afstamming zal komen vast te staan. Het is in de praktijk echter zeldzaam dat het bekomen van een machtiging om tot erkenning over te gaan wordt geweigerd nadat de rechter de belangen van het kind getoetst heeft. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan iemand met een bijzonder strafrechtelijk verleden.

Houd er rekening mee dat uw ex-partner u zelfs voor de geboorte van het kind zou kunnen dagvaarden voor de Familierechtbank, teneinde hem te machtigen om tot erkenning over te gaan.

Zoals reeds gesteld, primeert de biologische werkelijkheid volgens de rechtspraak waarbij het bewijs van genetisch vaderschap van groot belang is.

Uw ex-partner zou dus kunnen vragen om – indien het kind nog niet geboren zou zijn – een vruchtwaterpunctie uit te voeren teneinde zijn genetisch vaderschap te kunnen aantonen, ook al kan u dergelijke onderzoeksmaatregel weigeren.

De vraag die hierbij kan gesteld kan worden is of u en het kind hierbij gebaat zijn, zeker tijdens een zwangerschap, dewelke op zich al zeer belastend kan zijn.

FAIRWAY PARTNERS IN LAW AND MEDIATION zal er in deze gevallen dan ook de voorkeur aan geven om te pogen de communicatie tussen u en uw ex-partner terug op gang te brengen, zodat het mogelijk wordt om samen rond de tafel te zitten en een oplossing uit te werken die in het belang van alle partijen, en meer in het bijzonder deze van het kind, zal zijn.

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring