Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van de BV FAIRWAY PARTNERS IN LAW AND MEDIATION met zetel te 1800 VILVOORDE, Grote Markt 14 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0473.608.537 (RPR BRUSSEL) leveren. Onder cliënt wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of overheid die aan FAIRWAY de opdracht geeft om namens hem/haar op te treden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, dan wel in het kader van adviesverlening of bemiddeling. 

Telkens een cliënt een beroep doet op de diensten van FAIRWAY, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door FAIRWAY. Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van FAIRWAY, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen.

Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door FAIRWAY.

Het komt FAIRWAY en de cliënten toe van hun onderlinge afspraken een aanvullende uitdrukkelijke overeenkomst voor juridische dienstverlening op te stellen. Bij gebreke hieraan zullen onderhavige algemene voorwaarden de contractuele relatie tussen partijen beheersen en zullen de resterende afspraken afgeleid worden uit de onderlinge communicatie. FAIRWAY is onderworpen aan de BTW-reglementering.

1.   De samenwerkingsverhouding

Het advocatenkantoor informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.  

De advocaat is onderworpen aan het beroepsgeheim, terwijl de cliënt ook de vertrouwelijkheid respecteert van de documenten die door zijn raadsman worden overgemaakt. 

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, eventueel op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.    

Het advocatenkantoor werkt in teamverband. De dominus litis van het dossier werkt samen met de andere advocaten van de betreffende gespecialiseerde sectie teneinde de cliënt de meest kwaliteitsvolle service te kunnen verlenen.  

2.   Beroep op derden

Het dossier wordt behandeld en opgevolgd door de advocaten werkzaam binnen het advocatenkantoor, maar de cliënt gaat ermee akkoord dat voor specifieke opdrachten een beroep kan worden gedaan op andere advocaten voor de uitvoering van de opdracht, weliswaar onder de verantwoordelijkheid van het advocatenkantoor.  

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan het advocatenkantoor.  

Het advocatenkantoor doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.  

3.   Kosten en erelonen

De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten : de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.  

De kosten van het advocatenkantoor, eveneens onderworpen aan de BTW, kunnen onder meer bestaan uit volgende posten:                                                                                                                                                                                 

-        Kilometer

-        Kleuren kopie 

-        Kopie

-        Afdruk

-        Fax 

-        Administratieve kost van opening dossier

-        Voor het importeren van de inkomende e-mails in het digitale dossier wordt één minuut aangerekend op basis van het afgesproken uurtarief.

-        Voor het opstellen van een email, brief of ander document worden facilitaire & dactylografische kosten aangerekend aan een forfaitair tarief per begonnen blok van vijf pagina’s. Deze kost wordt telkens gerekend per afzonderlijk opgemaakt document en zijn bijkomstig aan de gepresteerde tijd gerekend aan het geldende uurtarief.

                                                                                                                                                                                  

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die het advocatenkantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de griffie, vertalers en openbare instanties.  

Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.  

Het ereloon is de vergoeding voor de door het advocatenkantoor geleverde diensten. Het tarief van het ereloon is verschillend naargelang de advocaat die de diensten levert. 

Het uurtarief dat van toepassing zal zijn, wordt opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst of intake-mail.

Deze uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd, meer bepaald op 1 januari van ieder kalenderjaar.                                                         

Het advocatenkantoor zal voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot of provisie is een bedrag dat de cliënt betaalt aan het advocatenkantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. 

In bepaalde dossiers dienen zowel in de periode voorafgaand aan de opstart van een eventuele procedure als tijdens de eerste maanden van de procedure doorgaans op relatief korte termijn veel inspanningen – en dus werkuren en kosten – te worden geleverd. 

De omvang van de eerste provisie wordt bijgevolg in functie van deze te verwachten inspanningen en ook de moeilijkheidsgraad en dringendheid van het dossier bepaald.  

In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.    

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van het advocatenkantoor binnen veertien dagen (14) na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. Het advocatenkantoor kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. Het advocatenkantoor behoudt zich voor om de werkzaamheden pas op te starten na ontvangst van het gevraagde voorschot. 

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat, is hij gehouden deze binnen veertien dagen (14) na ontvangst schriftelijk te protesteren.

 

4.   Laattijdige betaling – wederkerige verbintenissen

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldatum van een bedrag dat door één van partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst verschuldigd is, zal na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste herinnering en na het verstrijken van de aldaar vermelde termijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen verschuldigd zijn:

 

  • een verwijlintrest vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering wordt verzonden, tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht (8) procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;
  • een forfaitaire vergoeding gelijk aan :

 

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 

De termijn van veertien (14) kalenderdagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de andere partij. Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien (14) kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de andere partij.

                                                        

5.   Derdengelden

Het advocatenkantoor stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt. Indien het advocatenkantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.  

Het advocatenkantoor mag, behoudens m.b.t. persoonlijke onderhoudsgelden, op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van het advocatenkantoor te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.  

Het advocatenkantoor stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.  


6.   Privacy

De cliënt ondertekent het inlichtingen- en toestemmingsformulier voor het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de behandeling van zijn dossier.  

Dit formulier is een addendum van de samenwerkingsovereenkomst.  

De privacyverklaring is beschikbaar op www.fairway.law en ligt tevens ter beschikking voor inzage op het kantoor.  


7.   Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

Indien het advocatenkantoor werd verzocht om de belangen van de cliënt te verdedigen in een geschil dat ontstaan is tussen de cliënt en een wederpartij, zal het advocatenkantoor de cliënt inlichten over het bestaan van alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 444, 2de lid Ger.W.  

Meer informatie over deze verschillende benaderingen vindt u terug op de website van de Orde van Vlaamse balies www.advocaat.be. Mocht de cliënt met betrekking tot dit alles nog vragen hebben, kan de cliënt steeds contact opnemen met het advocatenkantoor


8.   Aansprakelijkheid

Het advocatenkantoor en de advocaten werkzaam binnen het advocatenkantoor zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid bij Amlin. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De advocaat is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop een beroep wordt gedaan.  

Vanaf de stopzetting of beëindiging van de opdracht wordt het dossier vijf jaar bijgehouden, waarna het wordt vernietigd. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om tijdig om de teruggave van eventuele (authentieke) stukken te verzoeken.  


9.   Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door het advocatenkantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het advocatenkantoor maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Het advocatenkantoor kan geen schadevergoeding vragen.  

Op eerste verzoek zal het advocatenkantoor aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.                                                         

Het advocatenkantoor kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij haar prestaties staakt, dient het advocatenkantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.  


10.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. Enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd onverminderd het recht van het advocatenkantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.


Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring